História

Výrobné spoločnosti CHIRANA Medical a CHIRANA Stará Turá sa v roku 2001 stali súčasťou skupiny spoločností M.O.C. Stará Turá, na čele s materskou spoločnosťou M.O.C., s.r.o., pričom jej zakladateľmi boli členovia vtedajšieho manažmentu výrobných spoločností Ing.Petr Matoulek, Ing.Ján Brkal, Ing.Peter Sivák a Ing.Oskar Baranovič. Skupina M.O.C. Stará Turá vznikla ako projekt zachovania a ďalšieho rozvoja výroby výrobkov zdravotníckej techniky značky CHIRANA v Starej Turej, ktorá po úspešnej podpore vývoja a predaja výrobkov pod značkou CHIRANA stráca svoje opodstatnenie a od roku 2016 sa prezentuje pod názvom CHIRANA Holding a materskou spoločnosťou sa stáva spoločnosť Chirana, a.s., ktorá sa stáva aj vlastníkom celého strategického neobežného majetku skupiny.

CHIRANA Holding  pozostáva zo spoločností Chirana, a.s. a CHIRANA Medical, a.s. sídliacich v priemyselnom areáli Chirana Stará Turá.

CHIRANA Holding nadviazala na tradíciu vývoja, výroby a predaja výrobkov sortimentu zdravotníckej techniky a jemnej mechaniky, ktorá siaha až do r.1935. Základný prehľad míľnikov histórie formovania tradície strojárskej výroby i prieniku a rozvoja značky CHIRANA v Starej Turej je nasledovný:

1935

základy strojárskej výroby v Starej Turej položil český priemyselník František Michera dňa 20.novembra 1935, ktorý úspešne zrealizoval svoj zámer postaviť nový strojársky závod v Starej Turej, zameraný na výrobu súčiastok pre vodomery a plynomery

Prvý firemný názov

1947

začína sa písať história výroby zdravotníckej techniky na Slovensku, kedy bola do závodu v Starej Turej delimitovaná výroba injekčnej techniky z likvidovaného závodu Injecta Kraslice v českom pohraničí. Zakrátko sa sortiment rozšíril do širokého spektra výrobkov ako sterilizačná, inhalačná a vyšetrovacia technika, chirurgické nástroje a iné výrobky zdravotníckej techniky

1958

pod vtedajším názvom Presná mechanika - PREMA Stará Turá dosiahol závod jeden z prvých medzinárodných úspechov na svetovej výstave EXPO v Bruseli, kde cenou Grand Prix bola ocenená svetová novinka - veľká bronchoskopická súprava vyrábaná v Starej Turej

Ocenenie

1959

 za výrazný pokrok podniku Presná mechanika, Stará Turá sa tiež považuje uvedenie na trh výrobku „Mimotelový obeh krvi - umelé srdce“ v r.1959, ktorý bol na trhu krajín RVHP prvým svojho druhu

Umelé srdce

1963

rozmach výroby zdravotníckej techniky podniku Presná mechanika Stará Turá a zároveň delimitácia časti výroby zo závodu CHIRANA Praha do tohto podniku, priviedli nadriadené ministerstvo k rozhodnutiu o zlúčení všetkých výrobcov zdravotníckej techniky do jednej výrobno-hospodárskej jednotky. Presná mechanika v Starej Turej sa tak k 1.1.1963 stala vedúcim národným podnikom s pridruženými národnými podnikmi Chirana Praha i Chirana Brno

1965

s názvom „CHIRANA“ sa reálne stretávame na Slovensku z pohľadu výroby až v roku 1965, keď od 1.1.1965 na základe vládneho nariadenia č.132/65 Zb. boli výrobcovia zdravotníckej techniky integrovaní do jedného právneho subjektu, ktorý dostal názov Chirana závody zdravotníckej techniky, odborový podnik Stará Turá. Podnik sa zároveň stal vedúcim odborovým podnikom pre sedem podriadených základných výrobných jednotiek Chirana, čím bola výroba zdravotníckej techniky v celom Československu zastrešená značkou CHIRANA Stará Turá. Dôvodom takéhoto usporiadania bola skutočnosť, že zdravotnícka technika sa lepšie predávala pod tradičnou značkou CHIRANA, ktorá vznikla v Prahe dňa 17.11.1930, no naplno sa rozvinula až po svojom „etablovaní“ na Slovensko do Starej Turej. Tento unikátny názov bol odvodený od prvotne vyrábaných tovarov, ktorými boli prevažne ručné náradia i nástroje. Dominantou tohto fantazijného označenia sa tak stal výraz CHIRA = RUKA, pochádzajúci zo starogréckeho jazyka a dovetok NA dokresloval odbor NÁstrojov / NÁradia. V tomto období ešte nikto netušil, že označenie CHIRANA prenikne počas svojho života do množstva ďalších oveľa vyspelejších produktových línií

1967

v III. kvartáli roku 1967 bola v Starej Turej vyrobená prvá výrobná séria stomatologických súprav pod značkou CHIRADENT. Spolu so súpravami ERGOSTAR, PRAKTIK, SMILE a Chirana CHEESE bolo za 45-ročnú históriu v Starej Turej vyrobených pod značkou CHIRANA viac ako 100 tisíc kusov stomatologických súprav

1968

dynamický rozvoj zaznamenala aj skupina dýchacej a anestetickej techniky, ktorá uviedla na trh prístroje pre inhalačnú anestéziu (N5, N6 známe i pod názvom Vatra, Anestar N7, Anemat N8, MTL2...), prístroje pre umelú ventiláciu pľúc (rada Chirolog, ODA-E, resp. civilná verzia EDAM...) i prístrojov pre funkčnú diagnostiku pľúc (Chiraspir a elektronická verzia Chiradat). Tieto možno bezpochyby označiť ako jedny z najspoľahlivejších zdravotníckych zariadení na svete, pričom do roku 2012 bolo v Starej Turej vyrobených pod značkou CHIRANA celkom takmer 75 tisíc kusov dýchacích a anestetických prístrojov. Zároveň sa výrazne rozvíjal i odbor elektroniky, ktorého výstupy tvorili defibrilátory radu BPD, elektrokardiografy Chirastar a iné elektronické produkty.

1970

v novom závode CHIRANY Stará Turá v Piešťanoch sa podarilo úspešne zvládnuť okrem iných výrobkov aj vývoj prvého slovenského stomatologického kresla ZOK 9. V závode Chirany v Piešťanoch boli predovšetkým z dôvodu tradície kúpeľníctva v Piešťanoch na základe rozhodnutia vlády z roku 1962 umiestnené prioritne výrobky sortimentu vodoliečby, operačné stoly, vyšetrovacie kreslá, kyslíková terapia a laboratórny nábytok.

V roku 1970 sa podarilo úspešne zvládnuť výstavbu administratívnej budovy generálneho riaditeľstva koncernu Chirana v Starej Turej.

1988

výrobný program sa vďaka výraznej investícii do technológií rozširuje o novú výrobu sortimentu dentálneho náradia, ktorá bola prvotne od r.1988 vyrábaná na báze licencie s nemeckou spoločnosťou KaVo a neskôr nahradená vlastnými výrobkami z vlastnej vývojovej dielne

1991

Chirana Stará Turá trvale až do r.1991 expandovala a preslávila značku CHIRANA na celom svete. V r.1991 prebehla transformácia spoločnosti zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť a bol zahájený proces privatizácie a delenia spoločnosti na viacero samostatných podnikateľských jednotiek. Závody a prevádzky zoskupenia nachádzajúce sa mimo Starej Turej sa vo väčšine prípadov osamostatnili a realizovali vlastné privatizačné projekty (najmä podniky Chirana v Brne, Prahe, Novom Měste na Moravě a Piešťanoch). Chirana Stará Turá osamostatnením závodu Chirana Piešťany stratila kontrolu nad strategickým komponentom pre svoje zubné súpravy, a to stomatologickým kreslom, ktoré sa do tohto obdobia vyrábalo výlučne v závode v Piešťanoch. Z tohto dôvodu, bola spoločnosť nútená v snahe rýchleho vyriešenia situácie rozšíriť svoj výrobný program aj o sortiment stomatologických kresiel, ktoré sa prvotne od r.1991 vyrábali na základe licencie s fínskym výrobcom FIMET.

1993

podnik už ako súkromná akciová spoločnosť mení svoje obchodné meno na CHIRANA-PREMA a.s., Stará Turá, pričom nový manažment spoločnosti implementuje zložité, investične náročné rastové stratégie, nové organizačné štruktúry a tiež stratégiu tzv. jednotnej obchodnej politiky, ktorá v praxi znamenala hrubý zásah do fungovania existujúcej obchodnej siete, pretože predajné organizácie pôvodne napojené priamo na výrobný závod boli nútené sa podriaďovať novým zástupcom, cez ktorých bol presmerovaný obchod na jednotlivých teritóriách.

1998

zvolené stratégie a obchodné modely sa ukázali ako nefunkčné, pričom spoločnosť CHIRANA-PREMA sa dostala do zložitej finančnej situácie, trvale strácala svoje trhové postavenie, bola nútená radikálne znižovať počty zamestnancov a najmä rozpredávať svoj majetok a celé prevádzky. Nasledujúce obdobie znamenalo v podstate 2.fázu privatizácie a ďalšej atomizácie už samotného základného podniku v Starej Turej do samostatných a nezávislých subjektov. Výroba plynomerov bola odpredaná a postupne sa stabilizovala do podniku Elster Stará Turá . Tiež výroba vodomerov bola privatizovaná a dnes zastrešená spoločnosťou Sensus Slovensko Stará Turá. Rovnako i prevádzka výroby injekčnej techniky bola postupne transformovaná do samostatnej spoločnosti Chirana T.Injecta Stará Turá. V neposlednom rade aj výroba zdravotníckej techniky bola stabilizovaná do subjektu Chirana Medical Stará Turá.

2001

 • Založenie zamestnanecko-manažérskej spoločnosti M.O.C. a vznik Skupiny M.O.C. Stará Turá

 • Do reality vstupuje reštrukturalizačný Business plán podporený zdrojmi od Citibank

 • Spoločnosť sa stáva vlastníkom nehnuteľného majetku spojeného s výrobou zdravotníckej techniky v 8/2001 (hala lekárskej elektroniky a hala zdravotníckej techniky)

 • Investície smerujú najmä do vývoja a nových výrobkov, s cieľom komplexnej obnovy celého výrobného programu

 • Ukončuje sa výroba starej produkcie (8/2001 posledná výrobná séria legendárnej stomatologickej súpravy Ergostar). Spoločnosť vyrába už len nové stomatologické výrobky radu SMILE

 • Z pohľadu štruktúry predaja je dlhodobo dominantným zdrojom príjmov predaj výrobkov sortimentu stomatologickej techniky.

 • M.O.C. dokončuje v 11/2001 nákup majetkových súčastí spojených s prevádzkou výroby zdravotníckej techniky Chirana, t.j. súbor strojov a zariadení vrátane nehmotnýh aktív a know-how (okrem ochranných známok), 100% akcií prevádzkovej spoločnosti Chirana Medical, a.s.

 • Konsolidované tržby Skupiny dosiahli 10,8 mil. €

Zakladatelia spoločnosti M.O.C.


Ing.Peter Sivák

Ing.Oskar Baranovič

Ing.Petr Matoulek

Ing.Ján Brkal

2002

 • M.O.C. sa stáva výlučným vlastníkom súboru medzinárodných a národných ochranných známok CHIRANA ™, čím sa v podstate po viac ako roku završuje proces privatizácie prevádzky výroby zdravotníckej techniky

 • Nový logistický systém výroby ušetril 6000m 2 výrobných priestorov, ktoré boli efektívne použité na prenájom iným subjektom

 • Štruktúra Skupiny M.O.C. sa stabilizovala do svojej súčasnej podoby a je zastrešená materskou spoločnosťou M.O.C. a dcérskymi spoločnosťami CHIRANA Medical, CHIRANA, Chiranalab a Chiragal

 • Konsolidované tržby vzrástli na 12,8 mil. €

Osvedčenia o registrácii ochranných známok Chirana

2003

 • Na trh bol uvedený nový rad anestetických prístrojov VENAR

 • M.O.C. iniciovala právne kroky proti nelegálnemu používaniu značky CHIRANA ™

 • Skupina investuje zdroje predovšetkým do komplexnej obnovy nehnuteľného majetku a infraštruktúry

 • Na trh bol uvedený nový dýchací prístroj Chirolog SVα + c 

2006

 • Spoločnosť každoročne investuje do neobežného majetku sumu viac ako 2,0 mil.EUR, pričom tieto investície smerujú najmä do nákupu nových technológií

 • Skupina dosiahla rast a vrchol konsolidovaných tržieb až na úroveň viac ako 21,0 mil. € v r.2008

 • Predaj anestetickej a dýchacej techniky sa zdvojnásobil

2009

 • Skupina investovala do strategických nehnuteľností v priemyselnej zóne Chirana v rozsahu 66.993m 2 a stáva sa dominantným prenajímateľom nehnuteľného majetku v tejto oblasti

 • Hodnota investícií v r.2009 presiahla sumu 3,0 mil.EUR, čo je historicky najvyšší objem v jednom roku investovaných prostriedkov do neobežného majetku

 • Napriek krízovým náladám v externom prostredí Skupina uvádza na trh nové výrobky, a to v každom segmente svojho výrobkového portfólia – nová generácia zubných súprav Chirana CHEESE, rad dýchacích prístrojov Chirana AURA, unikátny anestetický prístroj VENAR Xenon, nová generácia dentálneho náradia Chirana MUSIC

 • Bola spustená implementácia rozsiahleho racionalizačného projektu s cieľom rastu efektívnosti a minimalizácie podnikateľského rizika Skupiny, pričom ciele spoločnosti sa menia z kvantitatívnych (maximalizácia objemu predaja) na kvalitatívne (maximalizácia podielu pridanej hodnoty na tržbách)

2011

 • Podiel predaja sortimentu dýchacích a anestetických prístrojov sa po prvýkrát v histórii vyrovnáva podielu predaja výrobkov stomatologickej techniky

 • Skupina investovala v rámci projektu "Inovácia výrobných zariadení spoločnosti CHIRANA Medical, a.s." sumu 1,4mil.EUR do kúpy nových moderných CNC technológií pre prevádzku výroby dentálneho náradia a mechanických dielov

 • V r.2012 spoločnosť dosahuje historicky najkvalitnejšie finančné výsledky z pohľadu efektívnosti prevádzky a celkovej zadĺženosti Skupiny

2013

 • Uvedenie novej koncepcie výrobkov vo všetkých výrobkových radách:  nová zubná súprava nesená kreslom Chirana CHEESE „Lift“, nový dýchací prístroj Chirana AURA „V“ a nový anestetický prístroj VENAR „TS“

 • Dosiahnutie historicky najkvalitnejšej finančnej štruktúry Skupiny: celková zadĺženosť = 26,7%(k 31.12.2013) 

 • Historicky najlepší stav likvidity Skupiny:  prekrytie celkových záväzkov cashom a pohľadávkami = 142,09% (k 31.12.2013)

 • Získanie internetovej domény „chirana.sk“, ktorá bola od r.1997 až do roku 2012 vlastnená a používaná nekalo súťažným konkurentom

 

2015

 • Vyhraný spor o značku CHIRANA, získanie a spustenie internetovej stránky na doméne www.chirana.sk podnecuje spoločnosť k reorganizácii spoločenskej štruktúry a od 1.1.2016 sa skupina prezentuje pod názvom CHIRANA Holding. Spoločnosť M.O.C., a.s. stráca v tejto skupine svoje opodstatnenie a materskou spoločnosťou sa stáva Chirana, a.s. so svojou dcérskou spoločnosťou Chirana Medical, a.s.

 • Oslava 80. výročia založenia strojárskej výroby v Starej Turej

 • Uvedená na trh vynovená generácia dýchacieho prístroja CHIRANA Aura V a anestetického prístroja Venar TS 

 • Započatý vývoj kompaktných násadcov modrých (1:1) a  červených (1:5)

2017

začína výroba kompaktných násadcov modrých (1:1) a  červených (1:5)