Naša
filozofia

Prvotnou prioritou manažmentu od r.2001 bola stabilizácia prevádzky všetkých spoločností skupiny CHIRANA Stará Turá pri ich komplexnej reštrukturalizácii a racionalizácii. Táto fáza bola dokončená v r.2005, po ktorom Skupina prešla do fázy trvalého rastu, ktorá bola spojená na jednej strane s nárastom obratu a na druhej strane umožnila zrealizovať masívne investície do neobežného majetku.

Proexportne orientovaná Skupina M.O.C. Stará Turá (terajšia CHIRANA Holding) sa po úpadku holdingu CHIRANA-PREMA stala najväčším výrobcom zdravotníckej techniky na Slovensku, pričom až 95% predaja smeruje na export. Od r.2009 sa vrcholové ciele Skupiny preorientovali z maximalizácie objemu predaja na kvalitatívny vrcholový cieľ - maximalizácie podielu pridanej hodnoty na tržbách. Z pohľadu finančnej situácie Skupiny bol prijatý od jej založenia ako hlavný cieľ – finančné riadenie garantujúce trvalé znižovanie zadlženosti. Tomuto cieľu sa podriaďujú tak investičné stratégie ako i operatívne riadenie pracovného kapitálu, pričom už od roku 2001 sa tento cieľ napriek viac ako zdvojnásobeniu hodnoty majetku darí i trvale napĺňať. Tento mimoriadny úspech je na jednej strane výsledkom kvalitného finančného riadenia a efektívnosti samotnej prevádzky, ale tiež na druhej strane i výslednicou zvolenej dividendovej politiky vlastníkov, ktorí uprednostňujú refinancovanie a ponechanie vyprodukovaných zdrojov v prevádzke.