Všeobecné informácie o používaní webovej stránky

CHIRANA Medical a CHIRANA Stará Turá, spoločnosti skupiny CHIRANA Holding Stará Turá Vám ďakujú za návštevu našej web stránky a predovšetkým za Váš záujem o výrobky značky CHIRANA sortimentu stomatologickej techniky, resp. sortimentu dýchacej a anestetickej techniky.

Táto web stránka je udržiavaná pre Vašu informovanosť, vzdelávanie a ďalšie nákupné i predajné príležitosti. Obsah tejto stránky vrátane priložených materiálov, súborov a odvolávok je poskytovaný bez záruk akéhokoľvek druhu. Spoločnosť CHIRANA Medical a CHIRANA Stará Turá, resp. ľubovoľná spoločnosť uvedená na týchto stránkach nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobené použitím týchto webstránok. Upozorňujeme, že všetky popisy, obrázky a informácie prezentované na týchto webstránkach podliehajú neustálym zmenám. Prosím vezmite na vedomie, že nevieme prevziať žiadnu záruku za prípadný výskyt chýb a nepresnosti poskytovaných informácii na týchto web stránkách.

Akékoľvek osobné údaje získavané použitím našich webstránok sú Vami poskytované na dobrovoľnej báze a ich ďalšie zálohovanie i spracovanie nie je nijako obmedzené, pričom s údajmi tohto druhu bude nakladané s náležitou starostlivosťou a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Žiadne získané údaje a dáta užívateľov týchto webstránok nebudú nikdy poskytnuté tretím stranám. Táto web stránka využíva prepojenia na platformu sociálnej siete facebook.com. Táto sieť je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Prepojenie je na týchto webstránkach identifikované logom spoločnosti Facebook. Kliknutím na uvedené logo ste automaticky presmerovaný na server spoločnosti Facebook. Pre plnú funkčnosť prepojenia je potrebný log-in na server spoločnosti Facebook. Ďalšie zodpovednosti a podmienky použitia sa riadia výlučne politikou spoločnosti Facebook.

Okrem prepojenia na sociálnu sieť môžu tieto stránky obsahovať i ďalšie prepojenia a linky (URL) na webstránky iných prevádzkovateľov. Prosím vezmite na vedomie, že kliknutím na takéto prepojenie, resp. link budete presmerovaný na server danej spoločnosti, pričom naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a fungovanie týchto stránok a sociálnych platforiem. Tieto webstránky obsahujú tiež isté predpovedajúce vyhlásenia ohľadne výsledkov a činnosti spoločnosti, a isté plány a ciele spoločnosti v rôznych oblastiach. Predpovede už svojou povahou nesú so sebou riziko a neistotu, pretože sa týkajú udalostí a sú závislé na okolnostiach, ktoré sa vyskytnú v budúcnosti. Existuje množstvo faktorov, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky a vývoj sa budú značne odlišovať od výsledkov vyjadrených a implikovaných týmito predpoveďami. Tieto faktory okrem iných zahrňujú úroveň spotrebiteľského a podnikového dopytu v hlavných teritóriách odbytu, zmeny vo vkuse a preferenciách spotrebiteľov, objem marketingových a propagačných výdavkov spoločnosti a jej konkurentov, náklady na suroviny a zamestnancov, zmeny v budúcich výmenných kurzoch a úrokoch, daňové sadzby a budúce obchodné spojenia, akvizície a predaje, ako aj tempo technologických zmien. Akékoľvek právne spory a nároky vyplývajúce z použitia týchto stránok sa riadia legislatívou Slovenskej republiky.