Všeobecné obchodné podmienky

HOW TO BUY

Kontaktujte svojho predajcu: Kliknutím na položku menu KONTAKT máte možnosť si prezerať a vybrať z našich predajcov podľa konkrétneho štátu a oblasti. Informácia o našom predajcovi obsahuje adresu jeho sídla, telefonický príp. faxový kontakt a tiež internetovú a e-mailovú adresu, v prípade ak je k dispozícii. Prosím kontaktujte prednostne našich predajcov podľa požadovanej lokality. Každý náš predajca je kvalifikovaný a kvalitne vyškolený, pričom má k dispozícii adekvátnu servisnú podporu, sklad výrobkov i náhradných dielov a dokáže Vašu ľubovoľnú požiadavku uspokojiť najpromptnejšie. Produkty, ktoré predáva naša spoločnosť nie je možné predávať „na diaľku“ (priamo od výrobcu, resp. prostredníctvom on-line dealerov) bez zaistenia adekvátnej servisnej podpory. U našich produktov je na jednej strane nutné po ich zakúpení zaistiť kvalitnú a kvalifikovanú inštaláciu, tiež počas záručnej doby výkon pravidelných servisných prehliadok a na druhej strane trvalú servisnú podporu počas celej životnosti výrobku. V prípade ak sa neviete skontaktovať s našim predajcom, resp. ste nenašli vo svojej lokalite vhodného predajcu, kontaktujte prosím priamo naše obchodné, alebo servisné oddelenie. Postavte si svoj originál prostredníctvom nášho konfigurátora: Pre získanie prvotnej predstavy o dizajne a cene našich výrobkov si môžete poskladať konkrétne prevedenie podľa svojich predstáv s použitím konfigurátora priamo na našej web stránke. Túto špecifikáciu môžete následne odoslať elektronicky priamo do našej spoločnosti. Následne Vás bude kontaktovať náš predajca, alebo iný zodpovedný pracovník s ďalšími odporučeniami, pripravený zodpovedať akékoľvek Vaše ďalšie otázky. Kontaktujte priamo výrobcu: Pre zodpovedanie Vašich ľubovoľných otázok, podnetov a dotazov sú Vám k dispozícii naši zodpovední pracovníci, ktorých môžete kontaktovať, priamo na našej adrese, alebo prostredníctvom kontaktov telefonicky a e-mailom. Napíšte nám: Akékoľvek Vaše otázky a podnety radi zodpovieme, neváhajte nás kontaktovať:

CHIRANA Medical, a.s.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, P.O.Box 57
SK-916 01 Stará Turá
IČO: 36322300, IČ DPH: SK2020181306

Mobil: +421 918 714 000

GUARANTIES

CHIRANA Medical, a.s. a CHIRANA, a.s. ako výrobca garantuje, že predávaný výrobok zodpovedá svojou kvalitou a vyhotovením normám, technickým parametrom a podmienkam pre používanie výrobku v súlade s požiadavkami v uzavretej zmluve so zákazníkom a s podmienkami v sprievodnej technickej dokumentácii.

I.

ZÁRUČNÁ DOBA 24 MESIACOV ODO DŇA PREDAJA KONEČNÉMU ZÁKAZNÍKOVI JE STANOVENÁ PRE NASLEDOVNÉ VÝROBKY SPOLOČNOSTI CHIRANA MEDICAL, A.S. A CHIRANA, A.S.:
 • Stomatologické súpravy SMILE a Chirana CHEESE
 • Stomatologické kreslá SMILE
 • Stomatologické súpravy SMILE a Chirana CHEESE
 • Stomatologické kreslá SMILE
 • Stomatologické súpravy SMILE a Chirana CHEESE
 • Stomatologické kreslá SMILE
ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA:
 • kvalitu a kompletnosť dodaného výrobku
 • vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, prípadne technologického postupu, a ďalej na kompletnosť dodaného výrobku
 • na výrobok s výnimkou komponentov spotrebného charakteru a komponentov, ku ktorým sú vystavené samostatné záručné listy.

II.

ZÁRUČNÁ DOBA 12 MESIACOV ODO DŇA PREDAJA KONEČNÉMU ZÁKAZNÍKOVI JE STANOVENÁ PRE NASLEDOVNÉ VÝROBKY SPOLOČNOSTI CHIRANA MEDICAL, A.S.:
 • Mikromotory
 • Mikromotorické násadce
 • Turbínové násadce okrem radu „656 Easy“
 • Pneumatické odstraňovače zubného kameňa
 • wrgwe
PODMIENKY ZÁRUKY:

V záručnej dobe opraví výrobný podnik všetky poruchy za predpokladu, že výrobok bol používaný podľa návodu na obsluhu a spôsobom zodpovedajúcim jeho funkcii a poslaniu. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené opotrebením.

III.

Predajca môže na predávaný výrobok poskytnúť v rámci vlastnej obchodnej politiky a na vlastné náklady i dlhšiu záručnú dobu ako je uvedené vyššie. V takomto prípade sú všetky práva a povinnosti z poskytnutej záruky nad rámec záručnej doby garantovanej výrobcom predmetom zmluvného vzťahu medzi predajcom a zákazníkom. Výrobca nepreberá za tieto obchodné dojednania medzi predajcom a zákazníkom žiadnu zodpovednosť.

Záručné a pozáručné opravy môže vykonávať právnická alebo fyzická osoba, zaškolená výrobcom a vlastniaca oprávnenie na túto činnosť. Zoznam opravárenskýcha servisných subjektov poskytuje predajca. Priebeh záručných a pozáručných opráv sa zaznamenáva do Prevádzkovej knihy, ktorá je súčasťou dodávanej sprievodnej dokumentácie k prístroju.

Osoba, ktorá realizovala inštaláciu výrobku u zákazníka je povinná vyplniť tzv.návratku pre výrobcu, v ktorej okrem identifikácie výrobku musí byť uvedené, kto a kedy montáž výrobku vykonal a tiež identifikácia zákazníka. Formulár návratky je súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie každého výrobku, pričom predajca výrobku je tento formulár povinný zaslať na adresu výrobcu do 14 dní odo dňa vykonania montáže.

IV.

V PRÍPADE REKLAMÁCIE JE NUTNÉ SPOLU S RIADNE ZABALENÝM A VYSTERILIZOVANÝM REKLAMOVANÝM VÝROBKOM ZASLAŤ VÝROBCOVI TIEŽ REKLAMAČNÝ PROTOKOL, KTORÝ MUSÍ OBSAHOVAŤ NAJMÄ:
 • Mikromotory
 • Mikromotorické násadce
 • Turbínové násadce okrem radu „656 Easy“
 • Pneumatické odstraňovače zubného kameňa
 • Mikromotory
 • Mikromotorické násadce
 • Turbínové násadce okrem radu „656 Easy“
 • Pneumatické odstraňovače zubného kameňa