VENAR OMEGA

Spoľahlivosť, ergonómia, komfort!

Pracovná stanica lekára – anestéziológa VENAR OMEGA spĺňa aj tie najvyššie požiadavky. Prístroj je vybavený moderným elektronickým ventilátorom, ktorý pracuje so všetkými základnými režimami ventilácie, riadenými aj pomocnými a umožňuje tak lekárovi mať úplnú kontrolu nad pacientom. Prístroj má integrovaný blok monitoringu ANEMON a súčasne vykonáva kontrolu podávania anestetických plynov ako aj ich úplné monitorovanie na strane vdychu i výdychu. Systém ANEMON plní tiež funkciu elektronického prietokomera a tiež zabezpečuje podrobnú analýzu hemodynamických parametrov pacienta. Zabudovaný 15" dotykový displej ventilátora je integrovaný s modulom Profilungs, ktorý okrem komplexného intuitívneho riadenia ventilátora obsahuje všetky funkcie systému Profilungs (počítačom asistovaná ventilácia, diagnostika mechanických vlastnotí pľúc, archivácia, optimalizácia). 

VENAR Omega poskytuje možnosť dovybavenia prístroja stanicou s lineárnymi injekčnými dávkovačmi, BIS monitorom a bezdrôtového pripojenia k centrálnemu monitorovaciemu systému Chirana ICARD. Veľkosť obrazovky dotykového pacientského monitora je voliteľná až do 21,5".

 • ventilátor: s elektrickým pohonom

 • dychový objem: od  5 ml v tlakovom režime do 1500 ml                    (rozsah pre dospelých: od 200ml do 1500ml,                                         rozsah pre deti: od 20ml do 300ml,                                                         rozsah pre novorodencov: od 5ml)

 • dychová frekvencia: 4 – 100 c/ min

 • minútová ventilácia: 0,5 – 25 l/ min

 • Ti:Te, %: 20 – 80 % (od 1:4 do 4:1)

 • poinspiračná pauza: od 0 do 50%

 • prietokomer: elektronický EFA 

 • komunikačné porty pre transfer dát: LAN (TCP/IP) a 3x USB port

 • držiak odparovačov: na 2 odparovače

 • IPPV/CMV – ventilácia riadená objemom

 • PCV – ventilácia riadená tlakom

 • SIMV-PS – synchronizovaná záložná ventilácia s tlakovou podporou spontánneho dýchania na úrovni tlaku PEEP

 • PS – tlaková podpora pri spontánnom dýchaní pacienta 

 • PS  s Apnea Backup - v záložnom móde ventilátor dýcha s frekvenciou f a s tlakom Pps

 • MAN – ručná ventilácia za pomoci vaku

 • SPONT – ventilácia pri spontánnom dýchaní pacienta

 • Režimy SIMV-PS, PS a SPONT sú nevyhnutné pre optimalizáciu procesov synchronizácie dýchania pacienta a práce ventilátora

 • MLV – viachladinová ventilácia pľúc

 • Integrovaný monitor Anemon ako jediný súčasne zobrazuje údaje hemodynamiky, analýzy plynu a elektronického prietokomeru. Je zabezpečená ochrana pred ručením z defibrilačných i elektrochirurgických prístrojov

 • Displej: farebná TFT obrazovka, s rozmerom 12,1“

 • Súčasne sa na obrazovke zobrazuje min. 5 kriviek a viac ako 10 okien na zobrazenie rôznych parametrov. Je možné prehliadať minitrendy ku každej krivke

 • Interface: ovládanie funkcií prietokomeru, monitorovanie plynov a hemodynamiky, nastavenie zobrazenia informácií z jediného bloku

 • analýza O2 pri nádychu i výdychu

 • analýza CO2 pri nádychu aj výdychu, zobrazovanie dychovej frekvencie v dýchacích cestách (AwRR)

 • analýza N2O a 5 plynov: HAL, ENF, ISO, SEV, DES, automatická identifikácia plynu

 • analýza a zobrazenie minitrendov diferencie koncentrácie plynu (FiAA – EtAA)

 • zobrazenie významu parametra MAC – minimálna alveolárna koncentrácia (nevyhnutná na podporu nevyhnutného množstva inhalačného anestetika v dýchacích cestách)

 • hodnota parametra BAL – parciálny tlak plynových prímesí alebo ich objemová koncentrácia v okruhu („dusíkové okno “) - je veľmi dôležitý parameter pri nízkoprietokovej anestézii a pri minimal flow, alebo práci vtotálne zatvorenom okruhu

 • meranie a zobrazenie NIBP: systolický, diastolický, stredný, metóda merania – oscilometrická

 • modul SpO2 musí zabezpečiť zobrazenie SpO2, PR (pulzová frekvencia) a PLETH (pletizmografická krivku)

 • merací systém EKG zabezpečuje 3 – kanálový zápis EKG, vyhodnocuje min. 13 druhov arytmií srdca, prácu kardiostimulátora, 3 -kanálovú analýzu ST – segmentu

 • modul Temp zabezpečuje meranie teploty z 2 nezávislých kanálov

 • v prípade zakúpenia opcie modulu merania BIS, prístroj umožňuje monitorovať tzv. bispektrálny index, ktorý vyjadruje hĺbku anestézie pacienta,

 • monitoring všetkých parametrov ventilácie vrátane pľúcnej mechaniky (Ti, Te, PAi, PAE, PEEP, Cst, Cdyn, Vt, Mv, f,...)

 • monitoring prostredníctvom grafov a dynamických slučiek charakterizujúcich stav dýchacích ciest pacienta

 • elektronický prietokomer umožňuje kontrolu množstva spotrebovaného plynu za operáciu

 • možnosť optimalizácie ventilácie, rýchleho nastavenia parametrov ventilátora pomocou funkcie Auto start, ukladanie trendov, udalostí a editácia širokého spektra dát

 • v prístroji je realizovaný trojúrovňový systém alarmov formou svetelnej aj zvukovej signalizácie

 • pre extrémne situácie možnosť rýchleho spustenia prístroja v režime CMV po zadaní jediného parametra - hmotnosti pacienta

 • zabudovaný elektronický prietokomer  s ochranou proti hypoxickej zmesi

 • monitorovanie FiO2 paramagnetickým analyzátorom (SIDE stream)

 • pri prerušení dodávky kyslíka, prístroj uskutočňuje ventiláciu vzduchom pomocou zabudovaného kompresora

 • minimálna doba práce zabudovaného akumulátora – 120 min.

 • využíva sa súčasný elektrický pohon práce ventilátora, ktorý na rozdiel od zastaraného systému „vaku vo valci“ zabezpečuje podrobnú kontrolu parametrov ventilácie a nevyžaduje ďalšiu spotrebu vzduchu na riadenie a prácu systému. Okrem toho, ventilátor pracuje úplne nehlučne a s vysokou presnosťou

 • rozšírený monitoring umožňuje získať presnejšiu predstavu o priebehu anestézie

 • široká škála režimov ventilácie: CMV, PCV, SIMV-PS, PS, MAN, SPONT, MLV garantuje minimalizáciu traumy pacienta počas anestézy.

 • funkcia Auto start umožňujúca rýchlu automatizovanú ventiláciu pacienta

 • aktívny systém odsávania vydýchnutých plynov

 • možnosť automatického prepnutia napájania plynov (O2 a N2O) z centrálneho rozvodu na tlakové fľaše a späť 

 • systém upevnenia odparovačov Selectatec so systémom uzamknutia Interlock (systém blokovania práce odparovača)

 • v prístroji sa využíva precízny elektronický prietokomer EFA, ktorý zabezpečuje:

  • presnejšie dávkovanie plynov, monitorovanie prietoku čerstvej zmesi

  • zvýšenú úroveň ochrany pred hypoxiou vďaka monitorovaniu FiO2

  • indikáciu prietoku čerstvej zmesi v číslicovej forme ako i vo forme stĺpcových grafov

 • systém Profilungs zabudovaný v prístroji Venar Omega umožňuje viachladinovú ventiláciu pľúc (význam najmä pri náročných napr. kardiologických operáciách, kde sa využíva pripojenie pacienta na mimotelový obeh)